fbpx
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש


1. כללי

1.1.  ברוך הבא לאתר  www.shirleyslife.co.il  המשמש כחנות וירטואלית למכירת הדפסים בפורמט דיגיטלי, מוצרים פיזיים ועוד (להלן, בהתאמה: “החנות” ו- “האתר”).

1.2 האתר הינו בבעלותה הבלעדית של שירלי גיא (להלן: “בעלי האתר”).

1.3  תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין בעלי האתר לבין כל אדם הגולש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו (כל אחד מהם יקרא להלן: “המשתמש”). .

1.4 בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת, להוסיף עליו או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיין שלו או ליישום בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מוקדמת כלשהי. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.

1.5  למען הסר ספק, השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באתר מתחייב המשתמש, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

 1.6  הניסוח בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכוונה לנשים וגברים כאחד.

1.7 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון ולא ישמשו לשם פרשנותו.

1.8 האתר הינו ידידותי לכל טווח הגילאים.

2.  שירותים המוצעים באתר

האתר מציע את הפעולות ו/או התכנים ו/או השירותים, כדלקמן: רכישת מוצרים, לרבות הדפסים בפורמט דיגיטלי, מוצרים וחוויות; שיתוף ושליחת פריטים מן האתר על ידי המשתמש באמצעות דוא”ל ו/או רשתות חברתיות; הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).

3.  רכישת המוצרים באתר

3.1   רכישת המוצרים באתר כפופה למילוי התנאים המקדמיים המצטברים המפורטים להלן והמשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מבינם והם מתקיימים לגביו במלואם:

3.1.1  המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או איננו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס – יחולו במקרה כזה הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962.

3.1.2.  המשתמש באתר הינו לקוח קצה פרטי הרוכש את המוצרים לשם שימוש ביתי, פרטי ומשפחתי בלבד. לא תתאפשר מכירה סיטונאית ובסיטונאות, ומובהר כי כל העתקה ו/או שכפול ו/או מכירה ו/או הפצה של המוצר לצדדים שלישיים אסור בהחלט ומהווה הפרה יסודית של הוראות תקנון זה.

3.1.3.  המשתמש באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף , שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות (למעט כרטיס מסוג “דיינרס” או “דיסקבר”), וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה ו/או בעל חשבון PayPal  פעיל.

3.1.4.  המשתמש באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

3.1.5 המוצרים המבוקשים זמינים במלאי האתר.

3.2.  בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף ‎3.1 לעיל מוזמן המשתמש לרכוש איזה מבין המוצרים המופיעים באתר בתמורה למחיר המופיע לצד כל מוצר במועד ביצוע ההזמנה. המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ אלא אם מצוין מפורשות אחרת ואינם כוללים דמי משלוח (בקשר למוצרים ה’קשיחים’ שלא ניתנים להורדה/הדפסה). פרטים אודות המוצרים מופיעים ביחס לכל פריט בנפרד בדף שנפתח עם הקלקה על איזה מבין המוצרים. בעלי האתר רשאים לעדכן מעת לעת את מגוון המוצרים ומחיריהם. תמונות המוצרים המופיעות באתר הן להמחשה בלבד, באופן שייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בהן, לבין המוצרים שיסופקו בפועל כתוצאה מצילומם והצגתם על גבי מסך מחשב או מכשיר אחר.

3.3.  לצורך ביצוע הזמנת מוצר באתר מתבקש המשתמש למסור שם מלא, כתובת וכתובת דוא”ל תקפה ופעילה (להלן: “המידע האישי”) וכן את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו הוא מעוניין לשלם/פרטי חשבון PayPal  פעיל. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית אשר בגינה שומרים לעצמם בעלי האתר את הזכות להגיש תלונה נגד המשתמש ו/או לתבוע ממנו נזקים שייגרמו לו, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה ממסירת המידע הכוזב כאמור.

3.4.  הזמנת מוצר באתר תושלם עם קבלת הודעה בדוא”ל על אישור ביצוע ההזמנה בכפוף לקבלת אישור על ביצוע העסקה מחברת כרטיסי האשראי הרלבנטית (להלן: “הודעת האישור”). יובהר, כי ביצוע הזמנה באתר אינו מהווה אישור על השלמת ההזמנה ורק עם קבלת הודעת האישור תאושר ההזמנה ויושלם ביצועה. לעניין ביצוע הזמנות לרכישת המוצרים יהוו רישומי המחשוב של בעלי האתר ראיה לכאורה למפורט בהם. שליחת האישור בדוא”ל מתבצעת באופן אוטומטי דרך חברת הדיוור עם אישור ביצוע העסקה. בשל כך יתכן עיכוב בדבר אישור ביצוע העסקה ולעתים הוא אף עלול להיכנס לתיקיית דואר זבל (SPAM) או קידומים (PROMOTIONS).

3.5.   מרגע ביצוע ההזמנה באתר ואילך יהיו רשאים בעלי האתר (אך לא חייבים) לשלוח אל המשתמש הודעות עדכון באמצעות דוא”ל ו/או מסרונים, בדבר סטטוס ביצוע ההזמנה.

4.  אספקת המוצרים

4.1 המוצרים שנמכרים באתר הינם ‘מוצרים דיגיטליים’, אשר השימוש בהם כרוך בהדפסת/הורדת המוצרים למחשבו האישי של המשתמש (להלן: “המוצרים הדיגיטליים”), בהתאם לתנאי תקנון זה להלן.

4.2 המוצרים הדיגיטליים שנתקבלה בגינם הודעת האישור, יועמדו לטובת המשתמש בתצורה של קובץ אלקטרוני להורדה למחשבו האישי של המשתמש מיד לאחר אישור ההזמנה, ובנוסף הקובץ האלקטרוני כאמור ישלח גם לתיבת הדוא”ל של המשתמש (בהתאם לפרטים שהמשתמש מסר במסגרת תהליך הרכישה כמפורט בסעיף 3.3 לעיל). למשתמש תעמוד האפשרות להוריד ולפתוח את הקובץ הדיגיטלי הכולל את המוצר שנרכש על ידו בתוך 30 ימים ממועד העמדת המוצר להורדה/משלוח המוצר לתיבת הדוא”ל של המשתמש, לכל היותר. לאחר תקופה זו, הקובץ הדיגיטלי ינעל ולא יהיה ניתן לשימוש, כאשר למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בעניין זה, לרבות כל דרישה להחזר כספי בגין המוצר.

4.4.  ככלל, ניתן לבצע הזמנה באתר לכל אזורי הארץ. עם זאת, האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת השילוח. בעלי האתר רשאים, אך לא מתחייבים, לספק את המוצרים גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. במקרה זה, גם אם ההזמנה התקבלה ונקלטה בשרתי האתר, לא יהיו חייבים בעלי האתר לספקה. במידה והמשתמש מתגורר באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, חברת השילוח תתאם עימו מראש מקום איסוף סמוך.

4.5.  בעלי האתר אינם אחראים על זמני המשלוח ועיכובים של חברת השילוח, אך עומדים לרשות המשתמש על מנת לפתור כל בעיה. בעלי האתר אינם אחראים לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, מצב לחימה, מגיפה שהוכרזה על ידי הרשויות וכד’ ומנעה השילוח, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

4.6.  בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש ו/או ביצוע רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה ו/או עקב תהליך ההורדה ו/או ההדפסה של המוצרים באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא. בכפוף להוראות דיני הגנת הצרכן ומבלי לגרוע מכל הסעדים המגיעים להם על פי תקנון זה וכל דין שומרים לעצמם בעלי האתר את הזכות לבטל הזמנה שבוצעה באתר שבמסגרתה נגרם נזק כאמור לעיל.

4.7.  בעלי האתר עושים כמיטב יכולתם לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המשתמש סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 050-7571561 בימים א’ – ה’ בין השעות 9:00-16:00 . או דרך כתובת המייל: guyshirly@gmail.com.

5.  ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

5.1 “ביטול הזמנה” – ביטול הזמנה על ידי משתמש באתר, בפנייה לבעלי האתר, בכפוף לדין ולתנאי תקנון זה, לאחר שהמשתמש ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שהמשתמש קיבל אסמכתא, על פי תנאיה ותנאי התקנון במלואו, בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א -1981 והתקנות שהותקנו לפיו (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

5.2 פנייה לבעלי האתר לצורך ביטול הזמנה כאמור לעיל, תעשה בטלפון: 0507571561 בדואר אלקטרוני בכתובת  guyshirly@gmail.com;  או באתר. לצורך ביטול ההזמנה יש למסור את הפרטים הבאים: מספר הזמנה, שם לקוח, מספר טלפון נייד, כתובת דואר-אלקטרוני.

5.3 ביטול עסקה לגבי מוצרים קשיחים שלא עקב פגם או אי התאמה – ניתן לבטל הזמנה תוך, 14 (ארבעה עשר) יום מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא). בעבור הביטול כאמור בסעיף זה, יגבו בעלי האתר (או מי מטעמם) באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לבעלי האתר על ידי המשתמש, דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש”ח או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מביניהם, וזאת כמתחייב בחוק הגנת הצרכן.

5.4 משתמש שהוא אדם בעל מוגבלות, כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998, אזרח ותיק או עולה חדש אשר ביצע הזמנה באתר, יהא רשאי לבטל הזמנתו בקשר למוצרים קשיחים, תוך 4 (ארבעה) חודשים מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שהמשתמש יצר קשר עם בעלי האתר ויידע אותם באמצעות שיחה לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית אודות השתייכותו לאחת מן האוכלוסיות המנויות בס”ק זה, וכן העביר לבעלי האתר אסמכתא המעידה על כך בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן.

5.5 ביטול עסקה לגבי מוצרים קשיחים עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או בשל הפרה של החוזה על ידי בעלי האתר. על המשתמש לבדוק את המוצר/ים מיד עם קבלת ההזמנה לידיו. במידה ומוצר כלשהו התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, יהא רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו. בביטול בנסיבות אלה לא ייגבו דמי ביטול, כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר אל בעלי האתר על חשבונם.

5.6 החזר כספי במקרה של ביטול עסקה לגבי מוצרים קשיחים באשראי יבוצע באמצעות זיכוי באמצעי התשלום שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. במקרה של ביטול חלק מן העסקה (החזרת מוצר אחד מבין כמה שנרכשו) בעלי האתר יחזירו למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בגין המוצר המוחזר.

בכל מקרה, בעלי האתר יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם ובהתאם לדין, לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (ולמעט במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה).

5.7 סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן (לרבות הדפסים ומוצרים בהתאמה אישית) וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, לרבות מוצרים דיגיטליים.

5.8 בכל שאלה הקשורה לביטול העסקה, בירורים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות אל בעלי האתר בהתאם לפרטי הקשר המפורטים בסעיף 4.7 לעיל.

5.9 בעלי האתר יהיו רשאים לבטל עסקה כולה או חלקה בנסיבות להלן:

5.9.1 במקרה ונפלה באתר טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר המוצג באתר ובין אם בתיאור המוצר כפי שהוצג באתר;

5.9.2 במקרה של כוח עליון, כהגדרתו לעיל, המונע את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

5.9.3 אם התברר לבעלי האתר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה של המשתמש ו/או מי מטעמו;

הודעה על ביטול המכירה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה ובעלי האתר ימנעו מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או ישיבו לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי בעלי האתר בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

5.10   במקרה של ביטול עסקה שכללה תשלום עבור המשלוח, המשתמש לא יהיה זכאי להחזר בגין דמי המשלוח, זולת אם בוטלה העסקה בהתאם להוראת הדין, טרם ביצוע המשלוח.

6. אחריות ושיפוי

6.1.  בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר.

6.2.  המשתמש מתחייב לשפות את בעלי האתר או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט עקב הפרת הוראות תקנון זה, כולן או חלקן. בנוסף, יפצה ו/או ישפה המשתמש את בעלי האתר או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל שימוש אותו עשה באתר או בכל הקשור בו. 

6.3 בעלי האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, לרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, אחור ו/או עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת, שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, בעלי האתר או מכל סיבה אחרת; ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.

7.  קניין רוחני

7.1.  זכויות היוצרים בכל המידע המופיע באתר, לרבות התמונות, הטקסט באתר, כמו גם בעיצוב האתר, בכל יישומי התוכנה שבו וכל מודול אחר הקשור עם האתר (להלן ביחד: “המידע המוגן”) הינם קניינם של בעלי האתר בלבד, למעט חלק מהתמונות שנלקחו תמורת קרדיט מהאתר freepik ומאתרי תמונות חינמיים נוספים. אין לשנות, לשכתב, להוסיף, להעתיק, לצלם, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי, בכל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתם המפורשת של בעלי הזכויות בתכנים ו/או בקבצים, לפי העניין בכתב ומראש.

7.2.  הסימנים המסחריים המוצגים באתר זה (להלן: “סימני המסחר”) שייכים לבעלי האתר בלבד  (בין אם נרשמו ובין אם לאו) וחל איסור לעשות בהם שימוש לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי האתר.

7.3.  המשתמש מתחייב לא לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לבעלי האתר, לרבות זכויות יוצרים וסימני המסחר הנחשפים במהלך השימוש והגלישה באתר.

7.4.  אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי האתר. בכלל זה אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות בעלי האתר ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי, בהתאם להוראות סעיף 4.2 לעיל.

7.5.  בכדי לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט, כך שהאתר יהיה “אתר מקושר” יש לקבל מבעלי האתר אישור מראש ובכתב. 

8.  אבטחת מידע ושמירה על הפרטיות

8.1.  המשתמש באתר יתבקש למסור את המידע האישי לצורך ביצוע רכישה באתר. בעלי האתר נוקטים באמצעי הזהירות הנדרשים ע”פ דין על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע האישי והם יעשו בו שימוש לצרכים פנימיים בלבד, לרבות יצירת קשר עם המשתמש, אספקת המוצרים ודיוור פרסומות ומידע שיווקי במידה שהמשתמש אישר זאת באתר, ובכפוף לכל דין. 

8.2.  הנתונים שימסור המשתמש בעת הרישום ו/או בעת ביצוע פעולות אחרות באתר ישמרו במאגר המידע שמנהלים ו/או ינהלו בעלי האתר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981- התשמ”א. המשתמש לא חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא יוכל המשתמש לבצע פעולות עבורן נדרש המידע האישי.

8.3.  האתר מאובטח באופן שפרטי כרטיס האשראי של המשתמש המוזנים באתר לצורך ביצוע רכישה מוגנים על ידי הצפנה ונותרים חסויים והם אינם נשמרים בשום שלב במחשבי ו/או שרתי האתר ו/או בעלי האתר. היות ופעולות המשתמש באתר מבוצעות בסביבה מקוונת, אין לבעלי האתר יכולת להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתי האתר או חשיפת המידע האישי בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות, ועל כן, המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר וכל מי מטעמם בקשר לכל נזק בקשר לכך, לרבות לשימוש שייעשה בשל כך במידע האישי.

8.4.  בעלי האתר רשאים להעביר את המידע האישי לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בבעלי האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי בעלי האתר צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

8.5 ידוע למשתמש כי בעלי האתר ו/או מי מטעמם עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראות הדין (להלן: “הפניות”). מובהר כי המשתמש זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של בעלי האתר ו/או של מי מטעמם או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לבעלי האתר, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע. כמו כן מובהר בזה, כי למשתמש שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות (בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא”ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו או באמצעות דואר רשום או במייל לבעלי האתר.

עוד ידוע למשתמש שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שבעלי האתר מחזיקים בו (ככל ומחזיקים), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלהם ושל מי מטעמם – ויכול שהנתונים ישמשו את בעלי האתר ו/או מי מטעמם, בכפוף למגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות.

9.  דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט בתל אביב-יפו.

10.  שינויים באתר וזמינותו

10.1.  בעלי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, והכל בלא צורך להודיע על כך למשתמש מראש. מובהר, כי לא תעמוד למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

10.2.  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי בעלי האתר רשאים להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור יכול שתלווה במחיקת מלוא או חלק מהמידע האצור בו.

10.3.  בעלי האתר אינם מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר. מובהר, כי האתר ותכניו אינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי בעלי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקנות או כשלים, בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל בעלי האתר ובין אצל מי מספקיהם ולא יהא באלה כדי להטיל על בעלי האתר אחריות כלשהי ו/או להקים זכות למי מהמשתמשים כלפי בעלי האתר ו/או מי מטעמם.

11.  אתרים סלולריים 

11.1.  כל תנאי השימוש המנויים לעיל, נכונים גם לאתר בתצורתו הסלולרית.

11.2.  השירות זמין במכשירים תומכי אינטרנט סלולרי. השירות ניתן בעלות גלישה סלולרית לפי תעריפי המפעילים. לפרטים ועזרה ניתן לפנות למוקד התמיכה/אינטרנט סלולרי של המפעיל הסלולרי.  

לתשומת הלב- התצוגה עשויה להיות שונה בהתאם לסוג המכשיר.

11.3.  העברת התכנים באמצעות רשת האינטרנט ו/או הרשת הסלולרית, כפופה בין השאר למגבלות הכיסוי הסלולרי ורשת האינטרנט. המשתמש מודע לאופי פעולות רשתות אלו שאינן בשליטת בעלי האתר, לאופי הקשר הסלולרי, לניתוקי השיחות שהינם במסגרת הנורמה הנוהגת לגבי תקשורת סלולרי, ולעובדה שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שהכיסוי של התקשורת הסלולרית אינו מלא או רציף, ועל כן יכולים לקרות שיבושים בזמנים, או שיבושים בתכנים הנגרמים בשל רשתות אלו. שיבושים אלו אינם באחריות בעלי האתר, והמשתמש פוטר את בעלי האתר מכל טענה בעניין זה. 

12. שונות

12.1 באתר עשויים להימצא קישורים (להלן: “לינקים”) לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: “האתרים המקושרים”). הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. בעלי האתר אינם אחראים ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, ו/או לתוקפם, ו/או נכונותם ו/או לחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

12.2 אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

12.3 אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

12.4 בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר מצד משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, ו/או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

12.5 היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

קבלי צ'קליסט
עם 20 רעיונות כיפיים
לערב רומנטי בבית!

קבלי צ'קליסט
עם 20 רעיונות כיפיים
לערב רומנטי בבית!